Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա առարկայի 7-րդ դասարանի առարկայան ծրագիր

«Քիմիա» առարկայի գլխավոր նպատակը սովորողների մոտ քիմիական գիտելիքների համակարգի և դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումն է, որպեսզի նրանք դառնան ժամանակակից արագ փոփոխվող, հասարակության լիարժեք անդամներ և նախապատրաստվեն քիմիային առընչվող հետագա ուսումնառությանը կամ մասնագիտական կողմորոշմանը:


 «Քիմիա» առարկան գլխավորապես նպատակ է հետապնդում սովորողներին հնարավորություն տալ.
·  ձևավորել և կիրառել քիմիական գիտելիք, հասկանալու գիտության բնույթը քիմիային առընչվող համատեքստում և գնահատել քիմիայի և մյուս գիտությունների միջև գոյություն ունեցող կապերը,  · զարգացնել գիտական հետազոտություններ կատարելու ունակությունները, ստեղծարար և քննականորեն մտածել և քիմիայի համատեքստում անհատապես կամ խմբերով խնդիրներ լուծելու կարողությունը,  · հասկանալ քիմիական տերմինաբանությունը և հաղորդակցվել՝ ներկայացնելով քիմիային առընչվող հարցերի վերաբերյալ գաղափարներ և տեսակետներ,  · զարգացնել բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ պատասխանատու քաղաքացու վերաբերմունք:  . Հիմնական դպրոցում (Միջին դպրոց) քիմիա առարկայի ուսումնառության նպատակններն են.  · սովորողների մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ նյութերի բաղադրության, կառուցվածքի, հատկությունների, դրանց փոխարկումների,,կիրառմանը,տարածվածության օրինաչափությունների վերաբերյալ,  · ձևավորել քիմիական գրագիտություն՝ քիմիայի հետ կապված կյանքի իրավիճակները վերլուծելու ունակություն և առօրյա կյանքում օգտագործվող քիմիական նյութերի (թթուներ, հիմքեր, օրգանական լուծիչներ, բենզին, բնական գազ, ժավելաջուր) հետ անվտանգ վարվելու հմտություններ,   ·ձևավորել շարունակական կրթության և առօրյա կյանքում գիտելիքների կիրառման հմտություններ, ·   ձևավորել գիտելիքներ ֆիզիկական և քիմիական երևույթների վերաբերյալ,այդ երևույթների տարբերելու կարողությունները, · պարզաբանել տնտեսության, բժկության և բնապահպանության հիմնախնդիրների լուծման գործում քիմիայի դերն ու նշանակությունը.: · ձևավորել ինքնուրույն աշխատելու ունակությունը, ·  ներառել «ընտանեկան դպրոցի»գաղափարը:  Միևնույն ժամանակ նյութի մեծ  ծավալի առկայությունը,բայց քիչ ժամաքանակը միջին դպրոցում, նվազեցվում է  հետաքրքրությունը առարկայի նկատմամբ: .Ինչպե՞ս կազմակերպել ուսումնական գործընթացը, որպեսզի սովորողները  ընկալեն  քիմիան, որպես կյանքի  համար անհրաժեշտ  և պահանջված գիտություն ցանկացած կրթված մարդու  համար :  Սովորեցնել  քիմիան միայն ավանդական մեթոդների՝ այսինքն, ձևավորելով  քիմիական գրագիտությունը, սովորեցնելով  հաշվարկներ  կիրառելով առավելագույն  տեսական գիտելիքներ,  հնարավոր չէ: Անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ երեխայի բնական ճանաչողական գործունեության զարգացման համար և  նրա  ինքնահաստատմանը անհատական ​​փորձի կուտակման միջոցով:
Քիմիայի դասընթացում կարող են իրականացվել ուսումնական գործունեության հետևյալ տեսակները. 
· հետազոտական աշխատանքներ,  · լաբորատոր փորձեր,   · մոդելավորում, · նախագծային աշխատանքներ,  · խմբային աշխատանքներ, ցուցադրություններ, · ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում,  ·խաղային առաջադրանքներ,   · դասարանական քննարկումներ և բանավեճեր,  ·շնորհանդեսներ`գրավոր, բանավոր, տեսողական (վիզուալ) · բանախոս հյուրերի և ուսուցիչների հետ քննարկումներ և դասախոսություններ,  · ուսուցողական ֆիլմերի ցուցադրումներ, · հետաքրքիր նյութերի թարգմանություններ, · մասնակցություն ստուգատեսներին,ֆլեշմոբներին, · ուսումնական ճամփորդություններ Հայաստանի տարբեր արտադրամասեր Ծրագիրը   հաջողությամբ   յուրացնելու   համար   սովորողից  պահանջվում է հետևյալ նախնական պատրաստվածությունը.  հայերեն  լեզվով  վարժ   կարդալու,  կարդացած  նյութից հիմնականը առանձնացնելու  և այն բանավոր ու գրավոր վերարտադրելու հմտություններ  կարողանալ համեմատել ամ-բողջ  դրական  և  բացասական  թվերը,      դրանց հետ կատարել թվաբանական գործողություններ,հաշվարկներ տոկոսներով  կարողանալ հասարակ  և տասնորդական կոտորակների հետ կատարել թվաբանական գործո-ղություններ,  բաղդատել  այդ  կոտորակները կարողանալ    լուծել   հանրհաշվական   պարզագույն  հավասարումներ  ծանոթ  լինել պարզագույն  երկրաչափական   պատկերներին`   ուղիղ գիծ, շրջանագիծ, եռանկյուն, քառանկյուն, զուգահեռագիծ: Իմանալ դրանց հիմնական հատկությունները  կարողանալ   դիտել   երևույթը,  առանձնացնել  երևույթի  հիմնական կողմերը, նկարագրել դրանք: Աշակերտը պետք է տանը ունենա համակարգիչ և ինտերնետ կապ,  Քիմիայի դասընթացի իրականացման համար գործում է ուսուցման շատ մեթոդներ, բայց կրթահամալիրում իրականացվում է նախագծային  մեթոդը, որը հաշվի է առնում խնդրի  արդիականությունը՝ փոխել սովորողների կողմից  պատրաստի գիտելիքների յուրացմանը   ակտիվ, ինքնուրույն, ճանաչողական գործունեությամբ: Ժամանակակից կրթական համակարգը պետք է կառուցված լինի այնպես, որ կարողանա ապահովել սովորողների  մոտ մտածելու, ինչպես նաև փաստերը համեմատելու կարողությունը տարբեր տեսանկյունից  հաշվի առնելով տարբեր տեսակետներ,կարողանա ձևակերպել և  պնդել , իրեն  սեփական տեսակետը,հենվելով  փաստերի, օրենքների,  գիտության օրինաչափությունների իմացության  վրա, ինչպես նաև և սեփական և օտար փորձի վրա: 
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում քիմիա առարկայի ուսուցումը իրականացվում է մի քանի մեթոդնռրի կիրառմամբ՝
1.    Նախագծաjին մեթոդը անհատական կամ խմբային ստեղծագործական,հետազոտական աշխատանք է, որը  սովորողներն իրիրաականացնում են որոշակի ժամանակահատվածում և հիմնականում ուղղված է որևէ  վիճարկելի խնդրի հաղթահարմանը: Նախագծային  մեթոդը կարևորում է միջառարկայական կապը և համագործակցությունը, ենթադրում հետազոտական,որոնողական,համադրական, ստեղծագործական կարողությունների խթանում:«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում նախագծային մեթոդը ընկած է ուսուցման  կազմակերպման հիմքում, այն հնարավորություն է տալիս ունենալու ստեղծագործ, որոնող սովորող  և անընհատ կարդացող-սովորող-մտածող ուսուցիչ : Մեթոդը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պահանջները՝ ·       Առաջարկվող թեմաները պետք է հետաքրքրի սովորողին ·       Սովորողը ինքն կարող է առաջարկել իրեն հետաքրքրող թեմա ·       Օտար լեզուների կիրառումը ·       Նյութ որոնելու,անհրաժեշտը գտնելու,վերհանելու հմտությունը ·       Փաստերը համադրելու, վերլուծելու,գնահատական տալու,սեփական կարծիք արտահայտելու,փաստարկելու,հակադրվելու, եզրահանգում անելու հմտությունները ·       Իր ասածը մինչև վերջ տանելու,հիմնավորելու կարողությունը ·       Փորձերը մշակելու,հավաքելու,կատարելու,վերլուծելու հմտությունները ·       Աշխատանքը ներկայացնելու,հրապարակելի տեսքի բերելու հմտությունը ·       Աշխատանքը բլոգում ու բլոգով, կայքով կամ ենթակայքով ներկայանալը Գործիքներ,  որոնք անհրաժեշտ են  նախագծերը իրականացնելու համար  ·         Սովորողի և դասավանդողի անհատական համակարգիչ ·          Ինտերնետ ·         Էլեկտրոնային  և տպագիր ռեսուրսներ       . Smart հեռուստացույց ·         Ուսումնական ծրագրերն ու տոնացույցը որպես աշխատանքային ուղղորդիչներ              .       Նախագծի կառուցվածքը   ·         Նախագծի անվանումը ·         Արդիականությունը,նշանակությունը ·         Բովանդակությունը ·         Գործընթացքը ·         Ժամանակացույցը ·         Նախատեսված ճամփորդությունը ·         Արդյունքների ամփոփումը, գնահատումը ·         Եզրակացումը      2.Ուսուցումը փորձի հիման վրա,որը կազմում է դասընթացի  60-70%:Մեր կրթահամալիրում դասերը անցկացվում են փոքր խմբերով,դասերը կիսվում են ֆիզիկայի հետ:

      3.Բլոգային ուսուցում՝բոլոր սովորողները աշխատում են իրենց բլոգում և օգտվում են դասավանդողի բլոգի ուսումնական փաթեթից:4.Ուսուցումը ճամփորդությունների միջոցով

«Քիմիայի» ուսուցումը լիարժեք իրականացնելու համար  անհրաժեշտ է է ·          ունենալ կահավորված ուսումնառության ապահով միջավայր, որտեղ առկա է տաք և սառը ջուր, էլեկտրական հոսանքի աղբյուրներ, լվացարաններ, հատուկ ծածկույթով սեղաններ, ցուցադրման սեղան, քարշիչ պահարան, ուսումնական մոդելներ, ցուցապաստառներ և ցուցադրման հարմարություն, օրինակ՝ հեռուստացույց,էլեկտրոնային գրատախտակ և այլն,  ·         լաբորատորիան  ապահով լինի Ծրագրում նշված փորձարարական, մոդելավորման և այլ գործնական աշխատանքների համար պահանջվող սարքեր և նյութեր,  ·          ունենալ անհրաժեշտ քանակությամբ համակարգիչներ՝ Ծրագրով նախատեսված հետազոտական աշխատանքները վիրտուալ միջավայրում ՏՀՏ համապատասխան գործիքների և փաթեթների կիրառմամբ իրականացնելու համար,  ·      ստեղծվի միջավայր, որտեղ հարմար կլինի աշխատել խմբերով, հավաքել և պահել հետազոտության համար անհրաժեշտ նյութերը, և ներկայացնել շնորհանդեսների ժամանակ։

Читать «Քիմիա առարկայի 7-րդ դասարանի առարկայան ծրագիր» далее